روز ملی کارآفرینی وآموزش فنی و حرفه ای

روز ملی کارآفرینی برهمه آنانی که اهل کارو عمل می باشند و همواره برای توسعه وپیشرفت اقتصادی ایران زمین در تلاشند،مبارک باد

بارک باد