بازسازی هتل محلات

بازسازی هتل محلات

بازسازی و نوسازی هتل 3 ستاره آبدرمانی محلات

نظر به شرایط حاکم بر صنعت گردشگری و رکود حاصل از تأثیر ویروس منحوس کرونا و با توجه به شرایط روحی و روانی حاکم بر جامعه، با استفاده بهینه از شرایط فعلی و زمان ایجاد شده، نسبت به شروع پروژه نوسازی، بازسازی و انجام تعمیرات لازم در مجموعه دهکده آبدرمانی محلات اقدام گردید.

تغییرات صورت گرفته در این پروژه با تأکید مدیریت شرکت بر حداقل مخارج، حداکثر بهره­وری و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت بوده و شامل نوسازی محوطه لابی هتل، بهینه سازی در استفاده از فضاهای موجود در داخل ساختمان هتل و محوطه پیرامون آن و همچنین انجام تعمیرات، بازسازی یا نوسازی وسایل و امکانات موجود در مجموعه می باشد.

شایان ذکر است به حول قوه الهی، تاریخ پایان انجام پروژه یاد شده و روز بازگشایی مجموعه آبدرمانی محلات، در دهه مبارک فجر سال جاری خواهد بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *