یوم الله۱۳آبان گرامی

امروز سيزدهم آبان است، روز من، روز تو، روز هم بستگی ما، روز گره كردن مشت ها و فرود آن بر سر استكبار. سالروز كندن سيم خاردارهای لانه ای كه استعمار را به روح ما تنگتر می كرد و بالارفتن از ديواری كه حصار شده بود بر عزت نفس مان .
و امروز، روزی است كه جوانان آزاده ايرانی شرف و عزت و استقلال را به خود هديه دادند و از استعمارگران غرورشان را پس گرفتند. امروز روزي است كه نوجوانان ايران از جان گذشتگی و رشادتشان را به جهانيان نشان دادند و با خونشان انقلاب را تثبيت كردند و دست طمع چپاول گران را از ايران بريدند. ايران در سيزدهم آبان درخشيد و هر يك از شعشعه های اين درخشش يك جوان دانش آموز بود. درخششی كه هنوز ادامه دارد و از فروغ آن ايران روشن و درخشنده است.

روابط عمومی شرکت پرشین گلف