پرواز سواحل شرقی کشور

سخنگوی سازمان هواپيمای کشوری از افزايش پروازهای استان هرمزگان خبرداد.


رضا جعفرزاده گفت: در ديدار استاندار هرمزگان با رئيس سازمان هواپيمايی كشوري افزايش پروازهای اين استان در دستور كار قرار گرفت.

وي با بيان اينكه در ديدار مذكور توسعه پروازهای استان هرمزگان با برقراري پروازهاي ابوموسی – بندرعباس و تهران – جاسك در دستور كار قرار گرفته است، افزود: موافقت شد در راستای افزايش پروازها به سواحل شرقي كشور هفته اي دو پرواز از تهران به جاسك و بالعكس برنامه ريزي شود.

به گفته سخنگوی سازمان هواپيمايی كشوری در حال حاضر هفته ای دو پرواز از بندرعباس به ابوموسی انجام مي شود كه مقرر شد اين پروازها به صورت روزانه از بندرعباس به ابوموسی انجام و از 2 پرواز در هفته به 7 پرواز برسد.

در اين نشست همتی استاندار هرمزگان در خصوص اهميت توسعه سواحل مكران و لزوم برخورداری آن منطقه از امكان استفاده بهينه از حمل و نقل هوايی در توسعه آن سواحل مطالبی را اشاره كرد.

علی عابدزاده رئيس سازمان هواپيمايی كشوری نيز تاكيد كرد حمل ونقل هوايی حتی الامكان تلاش خواهد كرد در توسعه آن مناطق نقش بايسته ايفا كند.