رمضان ماه مهمانی خدا مبارک

ماه برکت زِ آسمان می‌آیدصوت خوش قرآن و اذان می‌آید
تبریک به مؤمنینِ عاشق پیشه
تبریک، بهار رمضان می‌آید