۲۸ اردیبهشت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی گرامی باد

International Museum Day


روز جهانی موزه یک مناسبت بین المللی است که هر ساله روز ۱۸ می توسط شورای بین‌المللی موزه برگزار می‌شود . این رویداد هر ساله یک موضوع مشخص را برجسته می‌کند و فرصتی را به متخصصین موزه که امکان دیدار مستقیم با مردم را به دست بیاورند و چالش‌هایی که موزه با آن روبرو می‌باشد را برجسته می‌کند. در واقع هدف این است که موزه جایگاه خود را به عنوان که یک نهاد غیر خصوصی و دائمی برای عموم مردم به دست بیاورد. نهادی که در خدمت و توسعه جامعه است که میراث ملموس و ناملموس بشریت را در هر کشور نگهبانی می‌کند و محیطی را برای اهداف آموزشی، مطالعه و خوش وقتی ایجاد می‌کند. در نتیجه روز جهانی موزه امکانی ست برای بالا بردن آگاهی عمومی در مورد نقش موزه در توسعه جامعه امروز، در سطح بین‌المللی نقش ایفا می‌کند و از اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

– یکی از اهداف موزه ،نگهداری آثار گذشتگان و نمایش و انتقال آنها به آیندگان .

– ارزیابی و قیاس میان پدیدارهای تاریخی ، عملی ، فنی ، صنعتی و هنری ِ گذشته و حال.

– یکی دیگر از اهداف موزه که میتوان نام برد،ایجاد و تقویت تفاهم میان ملل و اقوام است.

– شناخت و نمایش سهم اقوال و ملل در فرهنگ و تمدن جهانی .

– اعتلاء  و بهبود میزان دانش محصلان، دانشجویان، پژوهشگران و …  .

– جلوگیری از انهدام فرهنگ بومی و ایجاد سدی در برابر فرهنگهای نامأنوس ،نیز از دیگر اهداف موزه است.

نخستین موزه در قاره ی آسیا ، موزه ی آرمیتاژ در لنینگراد روسیه است و اولین موزه ی ایران در سال 1295 ه . ش به نام موزه ی ملی ایران پایه گذاری و افتتاح شده است.