مژده ای دوستان که ماه رمضان آمد.

رمضان شهر عشق و عرفان است رمضان بحر فیض و احسان است

رمــضــان امــتــــداد جــــاده نــــور در گذرگاه هــر مــــسلمــان است

رمــضــــان، مــاه عــتــرت و قــرآن گــــاه تــــجدید عهد و پیمان است