حلول ماه مبارک رمضان بر عموم مسلمین جهان مبارک باد.

بار ديگر رمضان، ماه اُنس دوستان خدا از راه رسيد و غريو شادی و همهمه عاشقان به آسمان برخاست و مژده اسارت شيطان و هواي نفس در همه جا پيچيد.
آری آمد آن ماهی که به انتظارش بوديم؛ ماهی که جان را طراوتی دوباره مي بخشد و روان آدمی را زنگار از چهره مي شويد. طليعه اين ماه مبارک بر ره پويان کوی حقيقت مبارک باد.