معافیت آژانس های هواپیمایی از معالیات ارزش افزوده

  • Tag : معافیت آژانس های هواپیمایی از معالیات ارزش افزوده

معافیت مالیاتی تورهای ورودی

معافیت تورهای ورودی به کشور از پرداخت مالیات برارزش افزوده تورهای ورودی به کشور با موافقت معاون اول رئیس جمهور از پرداختن مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند و یکی از مصادیق ارز آور و صادرات خدمات به حساب آمدند. به گزارش خبرنگار مهر، مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیر مستقیمی» است که مصرف‌کننده (خریدار)