دفتر تبلیغات و گردشگری میراث فرهنگی

  • Tag : دفتر تبلیغات و گردشگری میراث فرهنگی

انطباق کشورهای بازارهدف

طرح همتا سازی و انطباق بازار کشورهای هدف با استان مقصد ابلاغ شد مدیرکل دفتر تبلیغات و گردشگری سازمان میراث فرهنگی گفت: طرح همتاسازی و انطباق کشور بازار هدف با محصول و استان مقصد مطالعه و ابلاغ شد. بر این اساس، استان‌هایی که بتوانند جاذبه و خواسته مورد نظر گردشگران خارجی را تامین کنند را