امکانات رفاهی گردشگران خارجی

  • Tag : امکانات رفاهی گردشگران خارجی

ساماندهی گردشگران خارجی

«گردشگران خارجی انفرادی» سامان‌دهی می‌شوند معاون گردشگری از تهیه «طرح سامان‌دهی گردشگران انفرادی» در کمیسیون ارتقاء امنیت گردشگران خارجی خبر داد. پس از برجام با آرام شدن فضای سیاسی علیه ایران، حجم گردشگرانی که خارج از تور و انفرادی مسافرت می‌کنند در ایران نیز افزایش یافت. آمار دقیقی از تعداد گردشگرانی که خانوادگی و یا