با ما تماس بگیرید

021-8682

كدهاي اخلاقي ۱۰ گانه گردشگری

كدهاي اخلاقي ۱۰ گانه گردشگری

کد جهانی اخلاق گردشگری (GCET) چارچوبی است اساسی و مرجعی برای گردشگری مسئولانه و پایدار. اصول طراحی شده است برای هدایت نقش آفرینان کلیدی در توسعه صنعت گردشگری است. خطاب به دولت، صنعت سفر، جوامع و گردشگران به طور مشابه، با هدف به حداکثر رساندن منافع بخش، در حالی که به طور بالقوه تاثیر منفی آن بر روی محیط زیست، میراث فرهنگی و جوامع در سراسر جهان کاهش یابد.

اصول۱۰ کد بطور زیادی مولفه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی سفر و گردشگری پوشش می دهد:

ماده ۱ : همکاری گردشگری به درک و احترام متقابل بین مردم و جوامع محلی
ماده ۲ : گرشگری به عنوان وسیله ای برای رسیدن به شکوفایی فردی و جمعی
ماده ۳ : صنعت گردشگری، عامل توسعه پایدار
ماده ۴ : صنعت گردشگری، یک کاربر میراث فرهنگی بشر و کمک به توسعه آن
ماده ۵ : صنعت گردشگری، یک فعالیت مفید برای کشور میزبان و جوامع
ماده ۶ : تعهدات ذینفعان در توسعه صنعت گردشگری
ماده ۷ : حق گردشگری
ماده ۸ : آزادی جنبش های توریستی
ماده ۹ : حقوق کارگران و کارآفرینان در صنعت گردشگری
ماده ۱۰ : اجرای اصول قانون جهانی اخلاق گردشگری

#روابط عمومی پرشین گلف

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.