با ما تماس بگیرید

021-8682

سخن مدیران

تلاش ما این است که نقش صندوق در حوزه اقتصادی به نفع بازنشستگان باشد.

امنیت فکر و نشاط بازنشستگان جزو برنامه ها و خواسته های مدیریت جدید صندوق است.

صداقت ،سلامت کاری وامانت داری سه اصل استراتژی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا و شرکتهای تابعه میباشد.