با ما تماس بگیرید

021-8682

سخن مدیران

صندوق بازنشستگی کشوری امانت دار حرمت ومنزلت بازنشستگان عزیز است.

صداقت ،سلامت کاری وامانت داری سه اصل استراتژی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا و شرکتهای تابعه میباشد.

امروز وظیفه ماست که لبخند رضایت بر چهره ی عزیزانی بنشانیم که سالها تلاش وخدمت صادقانه آنها باعث سربلندی ایران اسلامی است