دستورالعمل حقوق مسافرین

دستورالعمل حقوق مسافرین

سازمان هواپیمایی کشوری آخرین ویرایش حقوق مسافر در پروازهای بین المللی را منتشر کرد . از اینجا دانلود کنید . 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *