نمایندگی کل فروش بلیت شرکتهای
صفحه نخست شرایط استفاده

۱- سهم سرانه هر بازنشسته مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال و يك نفر همراه شامل همسر يا فرزند يا پدر يا
مادر با هدف مراقبت از وي مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال و افراد وظيفه بگيران (حداكثر ۲ نفر وراث
مندرج در آخرين حكم وظيفه) هركدام مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال ميباشد.

۲ -حضور شخص بازنشسته در تورها الزامي است وهمراه بايستي باتفاق بازنشسته در تورها شركت نمايد.
۳ - بمنظور تسهيلات بيشتر، بازنشستگان و وظيفه بگيران ميتوانند ساير وابستگان خود را در تورها شركت داده و قيمت تور بر اساس نرخ آزاد پرداخت نمايند.