نمایندگی کل فروش بلیت شرکتهای
صفحه نخست خط مشی احراز نمایندگی فروش پرشین گلف

شرکت پرشین گلف در راستای ایفای رسالت خود بعنوان نمایندگی کل فروش دارای مجوز IATA رویه ذیل را جهت پذیرش دفاتر خدمات مسافرتی متقاضی بعنوان نماینده فروش خود در داخل کشور در دستور کاری خود قرارداده است.

  •  پذیرش و بررسی درخواستهای نمایندگی فروش شرکتهای هواپیمائی که دارای قرارداد GSA با پرشین گلف می باشند.
  •  اطلاع رسانی بین دفاتر خدمات مسافرتی مبنی بر ارائه خدمات GSA جدید و اعلام آمادگی همکاری .
  •  بازدید گروه نظارتی از دفاتر خدمات مسافرتی همکار با هدف ممیزی فعالیتها جهت تطبیق با استانداردهای صنعت حمل و نقل هوائی.
  •  تطبیق تعهدات مندرج در ضمانت نامه با سطح همکاری فیمابین متناسب با افزایش تعداد نمایندگی های فروش توافق شده.
  •  اطمینان از آگاهی نمایندگان فروش از شرایط همکاری با پرشین گلف بعنوان نمایندگی کل فروش.
  •  حصول اطمینان ازاجرای دقیق دستورالعمل های جرایم تأخیرات درپرداخت دیون نمایندگی های فروش.
  •  انعقاد جلسات مشترک با مدیران ارشد دفاتر خدمات مسافرتی با هدف تعامل و هماهنگی هر چه بیشتر.
  •  تنظیم شرایط همکاری با پرشین گلف بعنوان نماینده فروش در یک بروشور جداگانه و ارائه آن به دفاتر خدمات مسافرتی.

شایان ذکر است که این شرکت بعنوان نمایندگی کل شرکت هواپیمائی و با بهره گیری از فن آوریهای نویـن پایه گذاری رابطه منطقی بین نماینده فروش و عرضه کننده ظرفیت پروازی با هدف حفظ حقوق طرفین، همچنین کسب رضایت حداکثری مسافرین این سرمایه های اصلی صنعت حمل و نقل هوائی را سرلوحه همه اقدامات خود می داند.